PTA(PARENT TEACHER ASSOCIATION)

Sr.No Name Designation
1 Mr. Jadhav Sharad Sampat President
2 Mr. Sunwade Tukaram Bunsi Vice-President
3 Miss.Thomare Nandu Prabhakar Secretary
4 Mr.Jadhav Pavab kailas Joint-secretary
5 Miss.Pathan Farida Abdul Joint-secretary
6   Mr.Kotkar Bhagwan Rangnath Member
7 Mr.Purkar Tanaji Kacharu Member